สถิติ
เปิดเมื่อ12/05/2012
อัพเดท6/01/2013
ผู้เข้าชม37178
แสดงหน้า64351
บทความ
เกี่ยวกับโรงเรียน
สภาพทั่วไป-ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555
ผลสอบ O-NET ปี 2554
ผลสอบ NT ปี 2554
ผลสอบ LAS ปี 2554
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554 โรงเรียนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชฯ ย้อนหลัง
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2554
คลิปแนะนำโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2555
คลิปวีดีโอ บรรยากาศการอบรมบุคลากร
คลิปวีดีโอ "นักสู้ครูนาจะหลวย กรป"
บทความทั่วไป
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2554
การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ONLINE ยูทีคิว ออนไลน์
แท็บเล็ต (Tablet) คือ อะไร ???
ปฎิทิน
April 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
AdsOne.com

การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ONLINE ยูทีคิว ออนไลน์

อ่าน 1755 | ตอบ 0

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ โดยจะเริ่มการดาเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2555 – 20 กันยายน 2555 ซึ่งมีกาหนดการดาเนินการ ดังนี้

1. เข้าร่วมประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดตัวการอบรมให้ครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ในทุกเขตพื้นที่ทราบพร้อมกัน ในวันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://www.plan.obec.go.th โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน

2. เข้ารับการอบรมตามความสมัครใจ โดยให้ศึกษาระเบียบการฝึกอบรมและลงทะเบียนเรียน ทางเว็บไซต์
http://www.utqonline.com, http://www.utqonline.net , http://www.utqonline.in.th ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนหรือสนใจ อย่างน้อยคนละ 1 วิชา โดยเริ่มต้นเปิดการอบรมผ่านระบบ UTQ ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2555 –20 กันยายน 2555 รวมระยะเวลา 5 เดือน สำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนอบรมมากกว่า 1 วิชา เมื่อผ่านการอบรมวิชาแรกแล้ว จึงลงทะเบียนในวิชาต่อไปได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 หลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 75 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
1) หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ หมายถึง หลักสูตรที่ข้าราชการครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์จะเข้ารับการฝึกอบรมตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2) หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน หมายถึง หลักสูตรที่ข้าราชการครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ ที่รับผิดชอบ สามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความสมัครใจ
3) หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป หมายถึง หลักสูตรที่ข้าราชการครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ สนใจ
จะศึกษาเพิ่มเติม สามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความสนใจ

2.2 เกณฑ์การผ่านการอบรม
1) กำหนดเกณฑ์การผ่านการอบรม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและการทดสอบ หลังการอบรมในแต่ละหลักสูตรรายวิชา ร้อยละ 70
2) ผู้สอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตรผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม และสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ทันที เมื่อผ่านการอบรมแต่ละวิชา
3) ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรม สมัครเข้าฝึกอบรมทั้ง 3 หลักสูตร เมื่อผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมทั้ง 3 หลักสูตร จะได้วุฒิบัตรรวม

2.3 ในกรณีมีปัญหาการฝึกอบรม สพฐ.ได้กำหนดให้มีผู้ประสานงานโครงการ ประกอบด้วย
1) ผู้ประสานงานโครงการประจำเขตพื้นที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาในด้านการฝึกอบรมผ่านระบบ UTQ ออนไลน์ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเขตพื้นที่
        2) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ call center ของ UTQ ออนไลน์ ผ่านระบบ Webboard หรือ Facebook ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของกระบวนการฝึกอบรม
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :